RESULTATOPGØRELSE

1. januar til 31. december 2011

  Års-
opgørelse
2011
  Budget
2011
(i t.kr.)
  Revideret
Budget
2012
(i t.kr.)
  Budget
2013
(i t.kr.)
Indtægter:              
Vandafgifter:              
Forbrugsafgifter 1.075.743   1.101   1.265   1.437
Fast afgift 1.215.955   1.238   1.424   1.474
Aflæsning for kommunen 36.836   35   37   37
Restance- og servicegebyr m.v 5.305   10   10   10
Indtægter i alt 2.333.839   2.384   2.736   2.958
               
Udgifter:              
Driftsudgifter 1.235.753   1.191   760   805
Administration 376.581   373   701   711
Udgifter i alt -1.612.334   -1.564   -1.461   -1.516
               
Resultat før afskrivninger og
finansiering
721.505
  820   1.275   1.442
               
Afskrivninger:              
Værket og boringer, 2 % 147.741   147   147   147
Ledningsnet, 2½ % 457.297   454   480   480
Tekniske anlæg og maskiner, 10 % 552.409   541   552   552
Digitale målere, 8,33 % 8.687   0   110   110
Afskrivninger i alt -1.166.134   -1.142   -1.289   -1.289
               
Resultat før finansiering -444.629
  -322   -14   153
               
Finansieringsindtægter:              
Renteindtægter bank og obligationer 60.122   48   51   48
Garantiprovision -5.890   0   0   0
Finansieringsindtægter i alt 54.232   48   51   48
               
ÅRETS RESULTAT -390.397   -274   37   201
               
               
A K T I V E R 2011   2010
Anlægsaktiver:      
Værk og boringer 1.853.560   1.610.086
Ledningsnet 8.847.165   9.304.462
Tekniske anlæg og maskiner 2.164.599   2.717.008
Digitale målere 91.997   0
Anlægsaktiver i alt 12.957.321   13.631.556
       
Omsætningsaktiver:      
Obligationer, 9.869 stk. kursværdi 988.298   1.000.500
Tilgodehavende moms 391.999   341.735
Tilgodehavende vandafgift 17.226   0
Tilgodehavende vandafgift (årsafregning 2011) 41.353   114.469
Diverse tilgodehavende 94.781   53.277
Bankindestående 1.554.772   1.271.613
Kontant beholdning 98   268
Omsætningsaktiver i alt 3.088.527   2.781.862
AKTIVER I ALT 16.045.848   16.413.418
       
P A S S I V E R 
Egenkapital:      
Egenkapital 15.884.955   16.287.470
       
Gæld:
     
Kortfristet gæld:      
Skyldige omkostninger m.v 136.690   116.257
Skyldig A-skat og AM-bidrag 24.203   9.871
Skyldig statsafgift 0   -180
Kortfristet gæld i alt 160.893   125.948
PASSIVER I ALT 16.045.848   16.413.418
       

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S