Vedtægter for Ullerød Vandværk

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ullerød Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme som forsynes gennem distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger e.l. og hvor forbrugsafregning med selskabet foregår over fælles hovedmåler, gælder dog, at kun pågældende forening hhv. ejerlav kan være medlem.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme som forsynes gennem distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger e.l. og hvor forbrugsafregning med selskabet foregår over fælles hovedmåler, gælder dog, at kun pågældende forening hhv. ejerlav kan være medlem.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Hillerød Kommunes fastsatte regulativ. Et medlem kan til enhver tid ved henvendelse til selskabet få udleveret vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægter. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan kun ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel ved annoncering i lokal avis samt på selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden. Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Eventuelle forslag vil fremgå af selskabets hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen hhv. kunne afhentes ved henvendelse på selskabets kontor i dettes åbningstid, dog tidligst 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved annoncering i en lokal avis samt på selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og lægges på vandværkets hjemmeside.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. For en ejendom, som besiddes af flere ejere, kan dog kun en af ejerne stemme. Jf.§3 har distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger o.l. kun én stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er én af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmebeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er). Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2010. De træder i kraft den 1. januar 2012.

________________      ________________
         Formand                        Dirigent

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S